Äktenskapsförord – en svår fråga?

När man går i giftastankar kan det kännas långt borta att ens nämna ordet äktenskapsförord. Men det kan vara ett sätt att både skydda varandra och sina barn på.

Text: Jeanette Henriksson
Foto: ©iStockphoto.com/arquiplay77

Bröllopsmagasinet har frågat en expert, för att ge er en liten insyn i vad som händer rent juridiskt när ni blivit man och fru. Frågorna ställde vi till Cecilia Wachtmeister som arbetar på Advokatbolaget Wiklund Gustavii. Har ni djupgående funderingar ska ni kontakta en jurist och ställa era frågor. Den här artikeln tar bara upp äktenskapsförord i stora drag. Det kan kännas svårt att ta upp frågan under bröllopsplaneringen, men det är en viktig del av ert framtida liv. Allt kan hända. Bli inte sårad om din partner vill skydda den egendom han eller hon byggt upp innan er tid tillsammans, det är ju personen du vill dela ditt liv med, inte egendomen.

Innan äktenskapet är ni två självständiga individer, där ni var och en svarar för era tillgångar och skulder. Efter att ni gift er ske inga stora synliga förändringar i era egendomsförhållanden. Ni är båda självständiga utåt sett. Att ni ingått äktenskap innebär dock att ni som make och maka fått så kallad giftorätt i varandras egendom. Er gemensamma egendom kommer då att, juridiskt sett, kallas för ert giftorättsgods. Detta omfattar inte all egendom, har ni enskild egendom som ni kanske ärvt ligger detta utanför. Er respektive rätt till den andres egendom är vilande och blir aktuell först vid en bodelning. Om ni väljer att inte upprätta äktenskapsförord är huvudregeln att er egendom delas lika vid en bodelning. Men det finns undantagsregler ifall er sambotid varat mindre än fem år.

Innebörden av äktenskapsförord
Cecilia berättar att;
– Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, där de kan bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara denne makens enskilda egendom. Att egendom görs till enskild innebär att den kommer att hållas utanför en eventuell framtida bodelning mellan makarna. Det kan vara angiven egendom som anges i äktenskapsförordet eller så kan äktenskapsförordet ta sikte på makens all tillhörig egendom. Följden blir att den egendom som tas upp i äktenskapsförordet som enskild inte ingår i delningen mellan makarna vid en eventuell framtida bodelning.

– Genom att upprätta ett äktenskapsförord reducerar man riskerna till konflikter i en eventuell framtida bodelning, vilket självklart är positivt för alla inblandade parter. Barn lider i regel oerhört av att föräldrarna bråkar och inte kan komma överens vid en bodelning. Det är inte ovanligt att de makar som inte kan komma överens om hur egendomen ska delas upp, utvecklar en sådan infekterad konflikt att de senare kan ha svårigheter att diskutera och komma överens om barnens boende med mer.

Hur gör man? Är det vanligt?
Äktenskapsförordet är ett så kallad formbunden rättshandling som ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda. Något vittne krävs inte. Tidigare registrerades äktenskapsförordet hos en tingsrätt men sedan den 1 oktober i år ska det istället lämnas in till Skatteverket. Samtidigt ska ni betala en registreringsavgift. Tänk på att ett äktenskapsförord inte är giltigt före det är registrerat. Det är färre som upprättar äktenskapsord idag, men det är ändå relativt många som väljer att göra avstamp från äktenskapsbalken genom att upprätta äktenskapsförord.

När vi frågar Cecilia om varför par väljer att göra det svarar hon;
– Jag tror att en del beror på den allmänna standardhöjningen, med bland annat fastighetsinnehav. Jag tror också att den förbättrade jämställdheten mellan kvinnor och män är en bidragande orsak.

Extra viktigt
Vi frågar även Cecilia när hon tycker att det kan vara extra viktigt att upprätta ett äktenskapsförord;
– Anledningen till varför makar bestämmer sig för att upprätta äktenskapsförord kan vara flera och olika intressen kan vara avgörande i de enskilda fallen. Det är därför viktigt att noga tänka igenom vad man vill uppnå genom äktenskapsförordet innan handlingen upprättas. Det gemensamma för alla som upprättar äktenskapsförord är dock viljan att hålla viss egendom utanför en eventuell framtida bodelning. Vissa makar kanske vill att endast egendom som någon av dem förvärvar genom arbete under äktenskapet ska ingå i en framtida likadel ning; därför gör de all annan egendom till enskild. Andra kan ha sådana ekonomiska förhållanden, att de helt och hållet vill skriva bort giftorättsgemenskapen i sitt äktenskap.

– Ett annat vanligt fall då makar upprättar äktenskapsförord är om de har barn som inte är gemensamma, så kallade särkullbarn. Det kan också föreligga en situation då endera maken äger egendom, som man av särskilda skäl vill hålla utanför giftorätten, till exempel en släktgård eller en affärsrörelse. En fåmansbolagsägare ska vara noga med att upprätta äktenskapsförord och att därigenom göra bolaget till enskild egendom. Om detta inte görs finns det stor risk för förödande konsekvenser vid en eventuell framtida bodelning, både för den make som inte omvandlat bolaget till enskild egendom samt för övriga bolagets delägare.

– En annan situation då det kan vara extra viktigt att överväga äktenskapsförord är då antingen ena maken inte är svensk medborgare eller om makarna har egendom utomlands. För ett sådant fall bör man i äktenskapsförordet reglera vilket lands lag som ska gälla för makarnas förmögenhetsförhållanden.

Hur säger man?
Men hur säger man då till sin blivande partner att man vill ha äktenskapsförord? Cecilia påpekar att det är viktig att prata om hur man vill göra. Alla upprättar inte äktenskapsförord med en gång vid vigsel, en del gör det senare. Saker kan förändras under äktenskapet. En av er kan till exempel ärva eller få en stor gåva. Cecilia berättar;
– Det är inte alltid makar vill skydda sin egendom, det är lika vanligt att de vill utjämna förmögenhetsskillnaderna, till exempel om en av dem inte jobbat så mycket, utan tagit hand om barn och hem.

Varför ska man gå till en jurist?
Cecilia berättar om vikten av att allt blir rätt;
– För att ett äktenskapsförords innehåll ska vara giltigt krävs att innehållet utgör klarhet och individualisering avseende egendomen som ska utgöra enskild egendom. Anledningen till varför detta krav finns är för att man vill förhindra att ena maken ensidigt ska kunna påverka innebörden av vad som ska vara enskild egendom. Det kan vara svårt att själv avgöra om äktenskapsförordet innehåll utgör tillräcklig klarhet och individualisering. För att vara säker på att kravet är uppfyllt tycker jag att det är bra att anlita en jurist. Jag tycker att det är mycket viktigt att parterna anlitar var sin jurist.

– Eftersom det inte finns något krav på att makarna måste ta hjälp av juridisk expertis för upprättande av äktenskapsförord, väljer många att själva skriva sina äktenskapsförord. Detta, samt det faktum att äktenskapsbalkens regler är så pass generellt utformade, kan ge upphov till att många äktenskapsförord inte håller sig inom de begränsningar som finns rörande makarnas avtalsfrihet eller att innehållet är så pass oklart att det vid en framtida granskning inte går att tolka. Detta kan självklart få förödande konsekvenser för båda parter och äktenskapsförordets innehåll förlorar då sitt syfte.

Andra viktiga saker

Vad innebär äktenskapet mer, ja det innebär bland annat att ni har försörjningsplikt för varandra. Ni har rätt att leva på samma ekonomiska standard. Ni ska bidra tillsammans till alla gemensamma och personliga utgifterna efter förmåga. Andra viktiga saker ni bör tänka på och se över är att upprätta ett testamente som reglerar hur er egendom ska fördelas om en av er avlider. Försäkringar är också en viktig del. Skaffa en livförsäkring, eller en annan försäkring som ni båda kan få del av om den andre avlider. Detta känns kanske långt borta för er just nu, men var förutseende och se över varandras säkerheter. Visa er kärlek för varandra även när det gäller juridiska och praktiska saker. Lycka till med ert liv tillsammans.

Läs mer


Få koll på det juridiska

Många svenskar lever i den romantiska bubblan att kärleken övervinner allt och att det är tråkigt och oromantiskt att avtala om något som känns så avlägset när man är nykär, skriver Linda Bohlin.

(more…)


Håll koll på oss